Nextera XT Index Kit v2製品内容とストレージ

Nextera XT Index Kit v2 Set A(96インデックス、384サンプル)、-25°C~-15°Cで保管
試薬 説明
インデックスプライマー S502, S503, S505~S508, S510, S511
インデックスプライマー N701~N707, N710~N712, N714, N715
Nextera XT Index Kit v2 Set B (96インデックス、384サンプル)、-25°C~-15°Cで保管
試薬 説明
インデックスプライマー S502, S503, S505~S508, S510, S511
インデックスプライマー N716, N718~N724, N726~N729
Nextera XT Index Kit v2 Set C(インデックス96個、サンプル384個)、-25°C~-15°Cで保管
試薬 説明
インデックスプライマー S513, S515~S518, S520~S522
インデックスプライマー N701~N707, N710~N712, N714, N715
Nextera XT Index Kit v2 Set D(インデックス96個、サンプル384個)、-25°C~-15°Cで保管
試薬 説明
インデックスプライマー S513, S515~S518, S520~S522
インデックスプライマー N716, N718~N724, N726~N729